Ajuts per a l’empresa privada a l’hora de contractar persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió

L’objectiu d’aquests ajuts és afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball de persones especialment vulnerables, en igualtat de condicions, com a mecanisme de lluita eficient contra la dependència, la pobresa econòmica, els riscos d’exclusió social o la marginació.

El Govern de Catalunya té oberta fins al proper 11 d’octubre la convocatòria d’ajuts per a l’empresa privada que contracti persones amb discapacitat o en situació o risc d’exclusió per a aquest any 2018. L’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l’ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2018 s’estableix en 5.151 euros. En el cas que la durada sigui menor l’import de l’ajut s’ha d’ajustar proporcionalment a la durada del contracte.

Segons les bases de la convocatòria, són beneficiàries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat té obert aquest tràmit per sol·licitar l’ajut a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2018. L’objectiu d’aquests ajuts és afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball de persones especialment vulnerables, en igualtat de condicions, com a mecanisme de lluita eficient contra la dependència, la pobresa econòmica, els riscos d’exclusió social o la marginació.

Les persones treballadores beneficiàries d’aquesta contractació són persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció, o persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC).

Un cop revisades les sol·licituds, s’enviaran, si escau, requeriments de documentació a les persones sol·licitants mitjançant notificació electrònica. Les persones sol·licitants hauran d’enviar la documentació demanada utilitzant el formulari d’aportació de documentació, en el qual cal fer constar obligatòriament el número d’expedient. Transcorregut el termini per aportar la documentació requerida, es considera desistida la sol·licitud.

D’altra banda, les persones sol·licitants d’aquests ajuts podran presentar la documentació que considerin oportuna al llarg de tot el procediment (al·legacions, desistiment, etc.) utilitzant també el formulari d’aportació de documentació, en el qual cal fer constar obligatòriament el número d’expedient.