TheNBP Factory

Una instal·lació de plaques solars al terrat d'un edifici de Barcelona. ©Equips Audiovisuals

La Generalitat contribueix a la rehabilitació energètica d’habitatges amb els Next Generation EU

El Govern activa diversos instruments per ajudar empreses i ciutadania a optar i absorbir els fons europeus per promoure les energies netes i la reducció del consum energètic

Els fons europeus Next Generation EU busquen la modernització dels sectors clau de l’economia per assegurar el futur sostenible del teixit industrial català i aconseguir la transformació digital de la societat, sense exclusions. En aquest context, la promoció de les energies netes i la reducció del consum energètic és un dels eixos més rellevants que els fons volen potenciar, especialment en l’àmbit residencial.

Amb l’objectiu d’afavorir aquesta transició i la màxima absorció de fons Next Generation orientats a la millora energètica dels habitatges, el Govern i deu entitats del sector financer han signat un conveni de col·laboració per facilitar l’accés al finançament de les obres de rehabilitació energètica residencial que impulsin comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors i que rebin aquests ajuts europeus. És la primera administració que impulsa un acord amb entitats de l’àmbit financer amb aquesta finalitat i que, en aquest cas, es tradueix amb una nova línia de préstecs associada a la Línia d’Ajuts a la Rehabilitació Energètica Residencial gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i vinculada als fons Next Generation EU.

El conveni l’han signat els departaments d’Economia i Hisenda i Drets Socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR. Les entitats que s’hi han adherit són: ARQUIA BANCA, Bankinter, BBVA, Banc de Sabadell, Banc Santander, CaixaBank, Caixa d’Enginyers, Deutsche Bank, Ibercaja i UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris).

Característiques dels préstecs

Els préstecs finançaran els projectes que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió (inclòs l’IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l’AHC, que es destinarà a l’amortització anticipada del préstec i s’aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar, sense alterar el termini del préstec formalitzat. S’estableix un període de carència mínim d’un any des de la primera disposició del préstec, durant el qual només es pagaran interessos.

La inversió que facin les persones propietàries en el marc dels programes d’ajudes a la rehabilitació energètica serà desgravable en la declaració de la renda i les subvencions rebudes no tributaran com a ingrés a efectes d’IRPF.

Línia d’ajuts àgil, condicionada a la reducció del consum energètic

Els ajuts, dotats amb un pressupost de 480 milions d’euros, beneficiaran uns 60.000 habitatges a tot Catalunya i la inversió induïda que es preveu que poden mobilitzar puja fins als 722 milions d’euros, sempre que s’aconsegueixin els objectius marcats per aquests fons.

Per poder rebre les subvencions previstes, s’haurà de certificar que les obres de rehabilitació aconsegueixen:

  • reduir el consum d’energia primària no renovable (EPNR)
  • disminuir la demanda en aire condicionat
  • eliminar l’amiant

El mecanisme per demanar els ajuts serà àgil, perquè simplifica els procediments per fer les operacions de rehabilitació energètica dels habitatges i possibilita als destinataris l’accés directe als fons europeus.

L’import de la subvenció variarà en funció de la reducció del consum energètic que s’obtingui un cop feta la rehabilitació. Així, si la reducció del consum EPNR és superior al 30%, la subvenció serà del 40%. Si la reducció és del 45%, la subvenció arribarà fins al 65% de la inversió. I si la reducció és superior al 60%, la subvenció assolirà el 80%. I també hi podrà haver subvencions del 100% en casos de persones vulnerables. La justificació de la inversió per al cobrament dels ajuts s’haurà d’executar abans del mes de juny del 2026.

Les millores energètiques poden optar als ajuts. ©Bill MeadSolucions de finançament, nou apartat al web de fons europeus

Amb l’objectiu d’ajudar el teixit econòmic i social a accedir als fons Next Generation, la Generalitat posa a disposició de les empreses diferents solucions de finançament per avançar les subvencions, complementar les aportacions per als projectes d’inversió o presentar avals davant les administracions públiques. Ho fa a través de l’Institut Català de Finances (ICF), Avalis de Catalunya SGR o el conveni signat amb les entitats financeres per facilitar el finançament d’obres de rehabilitació energètica residencial. Tota aquesta informació està recollida al web de fons europeus de la Generalitat: fonseuropeus.gencat.cat, que conté un apartat específic on s’expliquen tots els instruments financers que tant empreses com particulars tenen al seu abast.