TheNBP Factory

Mesures per un 14F segur

El Govern pren totes les mesures per garantir unes eleccions segures

Anar a votar presencialment el pròxim 14 de febrer és segur. El Govern de la Generalitat i els ajuntaments han adoptat un conjunt de mesures per fer-ho possible. El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha elaborat un protocol, que ha aprovat el Procicat i al qual ha donat el seu suport la taula de partits, amb adequacions dels col·legis electorals i recomanacions adreçades a la ciutadania per poder celebrar una jornada electoral amb els mínims riscos per a la salut i el màxim de garanties per exercir el dret a vot. A tots els centres de votació hi haurà un responsable de seguretat sanitària assignat per cada ajuntament que s’ocuparà de vetllar pel compliment dels protocols.

[separator type=”thin”]

MESURES ALS COL·LEGIS ELECTORALS

El dia dels comicis, els locals electorals estaran degudament preparats per ser llocs segurs. Aquests espais han de tenir unes característiques concretes i s’adequaran amb l’objectiu de reduir al màxim el temps d’estada al seu interior, especialment a les sales de votació, així com el creuament de persones.

Quins requisits compliran els locals electorals?

  • Ser pavellons o espais grans que permetin un espai de com a mínim 2,5 m2 per persona.
  • Garantir una ventilació constant i adequada a l’afluència prevista.
  • Disposar de punts d’accés i sortida independents.
  • Permetre mantenir les distàncies de seguretat: 2 m entre meses, així com 1,5 m entre els seus membres i entre meses i electors.
  • La seva ubicació ha de fer possibles les cues al carrer.

Com s’organitzaran?

  • Hi haurà cues preferentment a l’exterior per evitar aglomeracions, on cal respectar la distància d’1,5 m. Als espais interiors, l’ordre d’aquestes cues es garantirà amb l’ús de tanques, cintes o altres sistemes similars.
  • Les cabines de votació es distribuiran de forma que es garanteixi la privacitat dels votants sense necessitat de passar les cortines i es definiran fluxos de sentit únic en l’accés i la sortida.

El protocol de protecció, neteja i desinfecció

  • L’ús de la mascareta és obligatori, tant a l’interior com a l’exterior dels centres.
  • Es netejaran i desinfectaran els col·legis abans, durant i després del seu ús. A l’interior de les cabines de votació es farà amb freqüència, d’acord amb els criteris tècnics de salut.
  • Els punts d’accés als col·legis i les cabines de votació comptaran amb dispensadors de gel hidroalcohòlic.

[separator type=”thin”]

MESURES PELS VOTANTS

El Govern recomana a la ciutadania que portin el sobre de votació preparat de casa per tal d’agilitzar el procés i passar el menor temps possible als col·legis. També subratlla la importància que els electors respectin les franges horàries establertes a l’hora d’accedir als centre de votació: de 9 a 12 hores per a les persones vulnerables, de 12 a 19 hores per a les persones sanes i de 19 a 20 hores per a les persones contagiades i confinades.

En aquestes eleccions, només podrà entrar al centre de votació la persona que ha de votar. Únicament podran accedir acompanyades les persones que necessitin assistència. Els electors hauran de seguir estrictament les cues organitzades i mantenir la distància física d’1,5 m. Aquells qui no tinguin el vot a punt, no podran sortir-ne per recollir paperetes, ni avançar-se a l’interior del centre.

A banda de la petició del vot preparat, el Govern ha fet una aposta pel vot per correu, que en aquesta ocasió es pot fer de forma integral sense sortir de casa.

[separator type=”thin”]

MESURES PELS MEMBRES DE LES MESES

En arribar al local electoral, als membres de la mesa se’ls prendrà la temperatura, que haurà de ser inferior a 37,5 graus. Els dies previs als comicis, Salut els oferirà poder-se fer un test d’antígens al CAP que els pertoqui. A més, se’ls proporcionarà un kit personal amb material de protecció i desinfecció, que inclou un vestit protector homologat per a l’última franja de votació del dia, de 19 a 20 hores. Els membres mesa tindran en tot moment l’acompanyament d’un o més responsables de seguretat sanitària del local electoral.

A l’hora de votar, a diferència de la resta d’eleccions, els membres de la mesa no tocaran el document d’identificació dels votants, però sí que retiraran el paper que tapa l’urna abans de demanar als electors que introdueixin el sobre.

Durant el recompte se’ls facilitarà una mascareta FFP2 i guants d’un sol ús, es mantindrà la distància de seguretat entre persones i es garantirà que en la sala on es fa l’escrutini hi ha l’aforament equivalent a 2’5 m per persona.

La figura dels responsables de seguretat sanitària és una de les novetats destacades d’aquests comicis. N’hi haurà entre 3.000 i 5.000, mínim un per col·legi, i s’ocuparà d’organitzar i controlar l’accés ordenat dels electors al col·legi, tot assegurant que es mantenen en tot moment les distàncies de seguretat establertes per evitar el contacte entre persones. També s’encarregarà de garantir l’ús de la mascareta en tot moment, així com la neteja de mans dels electors i membres de les meses.

Tant els membres de les meses com la persona responsable de seguretat sanitària dels col·legis rebran una formació específica per respectar i fer respectar les mesures i fer un bon ús del material que se’ls hi facilitarà.

Podeu consultar tota la informació sobre les mesures de seguretat establertes per les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 14 de febrer al web parlament2021.cat.